Opieszałość spółek zależnych nie tłumaczy emitenta

Podmiot zależny odkąd emitenta akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z opóźnieniem przekazuje mu istotne informacje dotyczące swojej działalności. Czy w świetle przepisów regulujących obowiązki informacyjne na rynkach…